100 Soruda Temel Hukuk


 1. Sosyal hayatı düzenleyen kurallar nelerdir?
 • Din kuralları

 • Ahlak kuralları

 • Görgü kuralları

 • Hukuk kuralları

 1. Maddi yaptırım türleri nelerdir?

Ceza, cebri icra, tazminat, hükümsüzlük, iptal.

 1. Devletin unsurları nelerdir?

Toprak, Millet, Egemenlik, Siyasi iktidar.

 1. 1982 Anayasasına göre kanunları kim çıkarır, hangi mahkeme denetler?

TBMM-Anayasa Mahkemesi

 1. 1982 Anayasasına göre, tüzükleri kim çıkarır, hangi mahkeme denetler?

Bakanlar Kurulu-Danıştay

 1. 1982 Anayasasına göre, KHK kim çıkarır, hangi mahkeme denetler?

Bakanlar Kurulu, Anayasa Mahkemesi

 1. 1982 Anayasasına göre, yönetmelikleri kim çıkarır, hangi mahkemeye dava açılabilir?

Kamu Tüzel Kişileri, Danıştay/İdare mahkemesi

 1. Türk Tarihinin ilk anayasası nedir?

1876 Kanuni Esasi

 1. Türkiye’nin ilk Anayasası nedir?

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

10. Türkiye’nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir?

1924 Anayasası

 1. En kısa süre yürürlülükte kalan anayasa hangisidir?

1921 Anayasası

 1. Milli Egemenlik vurgusunu yapan ilk anayasa hangisidir?

1921 Anayasası

 1. Yargının Bağımsız mahkemelerde olduğunu söyleyen ilk anayasa hangisidir?

1924 Anayasası

 1. Kuvvetler Ayrılığı İlkesini benimseyen ilk anayasa hangisidir?

1961 Anayasası

 1. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir?

1787 ABD anayasası

 1. Türkiye’nin en sert anayasası hangisidir?

1982 Anayasası

 1. Yönetmeliklerin tüzüklere, tüzüklerin kanunlara, kanunların da anayasaya uygun olması gösteren sisteme ne ad verilir?

Normlar Hiyerarşisi

 1. TBMM seçimleri kaç yılda bir yenilenir?

4 yıl

 1. Kanunları yayımlama görevi kime aittir?

Cumhurbaşkanına

 1. Kanunlar cumhurbaşkanınca kaç gün içinde yayımlanır?

15 gün

 1. Cumhurbaşkanı hangi kanunu veto edemez?

Bütçe ve kesin hesap kanununu

 1. 1982 Anayasasına göre, kanun önermeye kim yetkilidir?

Kanun tasarısı: Bakanlar kurulu

Kanun Teklifi: Milletvekilleri

 1. 1982 Anayasasına göre, Anayasa önermeye kim yetkilidir?

Anayasa Teklifi: Milletvekilleri (184 Milletvekili)

 1. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda ne yapılır?

Milletlerarası antlaşma hükümlerinin uygulanacağı ön görülmüştür.

 1. TBMM tarafından verilen yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan mevzuat kuralına ne denir?

Kanun Hükmünde Kararnameler

 1. Kanunların ve tüzüklerin uygulamasına ilişkin ayrıntıları gösteren düzenleyici işlemlere ne ad verilir?

Yönetmelik

 1. Türk tarihinin tek yumuşak anayasası hangisidir?

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

 1. Devletin dini İslam’dır, hükmü ne zaman anayasadan çıkarılmıştır?

1928

 1. Devletin nitelikleri arasına laiklik ve ilkeler ne zaman eklenmiştir?

1937

 1. Çok partili siyasi hayata ne zaman geçilmiştir?

1946

 1. Kadınlara seçme seçilme hakkını veren ilk anayasa hangisidir?

1924

 1. Kanun hükmünde kararnameler hangi dönemde kabul edilmiştir?

1961 Anayasası/1971 – 1973 ara rejiminde yapılan değişiklikle

 1. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yerine kurulan mahkemenin adı nedir?

Ağır Ceza Mahkemeleri

 1. Anayasaya uygunluk denetimini gerçekleştirmek için kurulan mahkeme hangisidir?

Anayasa Mahkemesi

 1. Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek anlamına gelen anayasa yargısı hangi anayasayla getirilmiştir?

1961 Anayasası

 1. 1982 Anayasasına göre, hangi hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulabilir?

Savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü haller

 1. 1982 Anayasasına göre anayasanın değiştirilmesi teklifi verebilmek için gereken sayı nedir?

Meclis üye tamsayısının 1/3′ü (184)

 1. 1982 Anayasasına göre, anayasa değişikliği getiren kanun cumhurbaşkanınca hangi halde onaylayabilir?

TBMM üye tamsayısının 2/3′ünün (367) kabul etmesi

 1. TBMM üyelerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden sorumlu tutulamamalarına ne denir?

Yasama sorumsuzluğu

 1. TBMM her yıl hangi ayda kendiliğinden toplanır?

Ekim ayının ilk günü

 1. TBMM’nin toplantı yetersayısı nedir?

TBMM üye tamsayısının 1/3′üdür (184).

 1. TBMM’nin karar yetersayısı nedir?

Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ancak bu salt çoğunlukTBMM üye tamsayısının ¼’ünün 1 fazlasından az olamaz.

 1. Bakanlar Kurulu üyeleri kurula katılamadıkları zaman yerine kim vekalet edebilir?

Başka bir bakan

 1. TBMM’nin çalışmasını düzenleyen ve maddi anlamda anayasa sayılan düzenleyici işleme ne ad verilir?

TBMM içtüzüğü

 1. Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek yetkisi kime aittir?

TBMM

 1. TBMM’nin Bakanlar kurulunu denetleme ve bilgi edinme yolları nelerdir?

Soru, Gensoru, Meclis araştırması, Meclis soruşturması ve genel görüşme

 1. 1982 Anayasasına göre, meclisin ara verme veya tatil sırasında olağanüstü toplantıya çağırılması yetkisi kime aittir?

Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı doğrudan.

 1. Cumhurbaşkanı makamında bulunmadığı zaman bu makama kim vekalet eder?

Meclis Başkanı

 1. 1982 Anayasasına göre, siyasi partilere kimler üye olamaz?

Yüksek öğrenim öncesi öğrenciler, Yüksek yargı memurları, Devlet memurları, Askeri öğrenciler, TSK mensupları, İşçi olmayan diğer kamu görevlileri

 1. Seçimlerin ve halkoylarının genel idaresi ve denetimi hangi kurumun yetkisindedir?

Yüksek Seçim Kurulu

 1. Siyasi parti kurabilmek için kaç üye gerekir?

30 üye

 1. TBMM’de siyasi parti grubu kurabilmek için kaç milletvekili gerekir?

20 milletvekili

 1. Milletvekilliğinin sona erme halleri nelerdir?

Milletvekili seçimlerinde yeniden seçilemez ise,

Ölür ise,

Cumhurbaşkanı seçilir ise

Yerel yönetimlere seçilir ise.

 1. 1982 Anayasasına göre, cumhurbaşkanını kim seçer?

Halk (2007 Anayasa Değişikliği)

 1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin başkanlık divanı kimlerden oluşur?

– Meclis Başkanı – Başkanvekilleri – Katib üyeler – İdare amirleri

 1. Cumhurbaşkanı seçilme yeterlilikleri nelerdir?

– Türkiye vatandaşı olmak

– 40 yaşını doldurmuş olmak

– Yüksek öğrenim yapmış olmak

– Milletvekili olabilme şartlarını sahip olmak

 1. 1982 TC Anayasasına göre Başbakanı atama yetkisi kime aittir?

Cumhurbaşkanı

 1. Bir bakanın Yüce Divana sevk edilmesi durumunda ne olur?

Bakanlığı düşer.

 1. Başbakanın yüce divana sevk edilmesi durumunda ne olur?

Bakanlar Kurulu (hükümet) düşer

 1. TBMM seçimlerinin ertelenmesi hangi halde mümkündür?

Savaş sebebiyle seçimler 1 yıl ertelenebilir.

 1. Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği belirtilen işlemler dışındaki kararların başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanması ilkesine ne ad verilir?

Karşı imza ilkesi

 1. Cumhurbaşkanınca kabul edilen Bakanlar Kurulu TBMM’den güvenoyu alamazsa ne olur?

Bakanlar Kurulu işgüder hükümet halini alır. İşgüder hükümetin gündelik devlet işlerini yürütebileceği kabul edilir.

63 1982 TC Anayasasına göre, cumhurbaşkanı TBMM seçimlerinin yenilenmesine hangi hallerde karar verebilir?

 • Bakanlar Kurulu’nun kuruluşta güvenoyu alamaması

 • Bakanlar Kurulu’nun güvensizlik oyuyla düşürülmesi

 • Bakanlar Kurulu’nun vazife sırasında güvenoyu alamaması

 • Başbakanın istifa etmesi

 • Yeni seçilen TBMM’de başkanlık divanının kuruluşunun tamamlanması üzerine 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu’nun kurulamaması hallerinde Cumhurbaşkanı TBMM Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

 1. Gensoru teklifi verebilmek için en az kaç milletvekilinin imzası gerekir?

20 milletvekilinin imzası gerekir.

 1. Yargıtay başkanını seçme yetkisi kimdedir?

Yargıtay Genel Kurulu

 1. Anayasa Mahkemesinin başkanını kim seçer?

Anayasa mahkemesi üyeleri

 1. Anayasa Mahkemesi kararlarının anayasada sayılan özellikleri nelerdir?

– Kesin hüküm sayılır. – Temyize gidilemez. – İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. – İptal kararıyla yeni bir uygulamaya yol açacak şekilde hüküm kurulamaz.

– Kararlar Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Anayasa Mahkemesi yürürlük tarihini 1 (bir) yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırılabilir.

– İptal kararları geriye yürümez. Yani açık veya zımni şekilde mülga edilen kanunlar, ilga eden kanunun Anayasa Mahkemesi’nce iptaliyle tekrar yürürlüğe giremez.

– Anayasa Mahkemesi kararları kanun gücündedir.

 1. Hangi düzenleyici işlemlere karşı Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açılabilir?

– Kanun

– Kanun Hükmünde Kararname

– TBMM içtüzüğü

 1. Para basılmasına kim karar verir?

TBMM

 1. Başbakanın Yüce Divan’a sevki halinde hükümetin durumu ne olur?

Hükümet kendiliğinden düşer.

 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce hangi bakanların çekilmesi gerekir?

 • Adalet Bakanı

 • İçişleri Bakanı

 • Ulaştırma Bakanı

 1. Bakanlar Kurulu kime karşı sorumludur?

TBMM’ye karşı

 1. Genel Kurmay Başkanı nasıl atanır?

Genel Kurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır.

 1. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır?

Başbakan

 1. Olağanüstü hal ilan etme yetkisi kime verilmiştir?

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna

 1. Cumhurbaşkanı hangi yargı mercilerine atamalarda bulunabilir?

Anayasa Mahkemesi, Danıştay (1/4), Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

 1. 1982 TC Anayasasına göre, devletin iktisadi ve sosyal vazifelerinin sınırı nedir?

Mali kaynakların yeterliliği

 1. 1982 TC Anayasasına göre, seçim kanunlarında hangi ilkeler göz önüne alınmalıdır?

Temsilde adalet – İdarede istikrar

 1. 1982 TC Anayasasına göre, seçme ve seçilme yaşı kaçtır?

Seçme 18- Seçilme 25

 1. Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partide görev almaları ne şekilde olabilir?

Bu elemanlar ancak siyasi partilerin merkez organlarında çalışabilirler ve Kanunla düzenlenir

 1. İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii neresi kabul edilir?

Danıştay

 1. Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümleyen merci neresidir?

Uyuşmazlık Mahkemesi

 1. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun başkanı kimdir?

Adalet Bakanı

 1. Süreli veya süresiz yayın çıkarmak için nereden izin alınmalıdır?

Süreli veya süresiz yayın önceden izin almaksızın ve mali teminat yatırmaksızın çıkarılabilir.

 1. Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır?

5 yıl

 1. Bir kişi kaç defa Cumhurbaşkanı seçilebilir?

2 defa

 1. Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere başbakan veya bakanlardan bilgi istemeye ne denir?

Soru

 1. 1982 TC Anayasasına göre Rektörleri ve fakülte dekanları kim tarafından seçilir?

Rektörleri : Cumhurbaşkanı

Fakülte Dekanlarını: YÖK

 1. Temel hak ve özgürlüklerin vatandaş olmayanlar için sınırlanma şartları nasıl öngörülmüştür?

Milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanması öngörülmüştür.

 1. Anayasa Mahkemesinde esas yönünden iptal davası açabilmek için kaç gün tanınmıştır?

60 gün

 1. Şekil bakımından anayasaya aykırılığı iddiasında bulunabilmek için kaç gün öngörülmüştür?

10 gün

 1. Vergi ve benzeri mali yükler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasında uyuşmazlık çıkarsa nasıl bir çözüme gidilir?

Danıştay kararının üstün tutulacağı söylenmiştir.

 1. Bakanları kim atar?

Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı atar

 1. Genelkurmay başkanı kime karşı sorumludur?

Başbakan

 1. Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır?

Cumhurbaşkanı

 1. 1982 Anayasasına göre başkomutanlık görevi kime aittir?

Cumhurbaşkanına

 1. Devletin bütünlüğünü sağlayan unsurlar nelerdir?

İdari vesayet (seçilmişler üzerindeki denetim)

Hiyerarşi (atanmışlar üzerindeki deneti)

 1. Cumhurbaşkanlığının sorumluluğu nasıl düzenlenmiştir?

Cumhurbaşkanının görevi ile ilgili siyasi sorumluluğu yoktur

 1. Sen sor!

Yorumlarınızı buraya yazabilirsiniz....

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s